سمینار دو روزه تغذیه و مکل های ورزشی

مهلت ثبت نام
1397/09/22
تاریخ شروع
1397/09/22
تاریخ پایان
1397/09/22
تعداد بلیط های باقی مانده : 20 عدد

سمینار دو روزه تغذیه و مکل های ورزشی

سمینار دو روزه تغذیه و مکل های ورزشی : سمینار دو روزه تغذیه و مکمل های ورزشی با ارائه گواهی از فدراسیون پزشکی ورزشی

           

 

           

نام و نام خانوادگی: محمد صمدی

دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد تغذیه و رژیم درمانی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی از سال 1372

عضو سازمان نظام پزشکی با شماره عضویت ت-712

 

 

روز اول: کارگاه دانش افزایی "تغذیه ورزشکاران"

مدت زمان مفید: 5 ساعت

عنوان

زمان

ردیف

تغذیه در دوران تمرین

(انرژی و درشت مغذی ها)

10-30/8

1

استراحت

30/10-10

2

تغذیه در دوران تمرین

(آب و الکترولیت ها، ویتامین ها)

12-30/10

3

پذیرایی

30/12-12

4

ترکیب بدنی و مدیریت وزن

13-30/12

5

تغذیه در مسابقات

(تغذیه قبل، در طول و پس از مسابقات)

30/14-13

6

 روز دوم:کارگاه دانش افزایی "مکمل های ورزشی"

مدت زمان مفید: 5 ساعت

عنوان

زمان

ردیف

کلیات وگروه بندی مکمل های غذایی

9-30/8

1

پروتئین وی، کازئین، سویا، گلوتامین، آرژنین،….

30/10-9

2

استراحت

11- 30/10

3

آمینو، BCAA، HMB، تائورین، بتا آلانین، ........

30/12-11

3

پذیرایی

13-30/12

4

کراتین، کافئین،juice Beetroot،, ..................

14-13

4

نوشیدنی های ورزشی، پروبیوتیک ها، مکمل های ویتامین و مواد معدنی

15-14

5